رشته آموزشی آمار و کاربردها یکی از رشته های مطرح در چشم انداز گسترش و توسعه کیفی دانشکده علوم پایه بوده است که با تلاش های دلسوزانه و متعهدانه مسئولین محترم دانشگاه محقق شده است. رشته آمار و کاربردها در مقطع کارشناسی از جمله رشته هایی بود که در سال 93  پایه ریزی گردی و با جذب دانشجو و به کارگیری اساتید مجرب و متخصص در یان زمینه رسماً فعالیت آموزشی و پزوهشی خود را آغاز نمود.

در حال حاضر این گروه آموزشی با 2 عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار و 1 عضو هیأت علمی با مرتبه علمی مربی با گرایش آمار و استنباط به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد.

این گروه می‌کوشد در سال‌های آتی با افزایش تعداد دانشجویان، جذب اساتید مجرب و نمونه و تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مربوطه، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به طور چشمگیری گسترش دهد.