گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه نیشابور از سال 88 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی و پس از تغییر نام رشته به رشته ریاضیات و کاربردها از سال 89 پذیرش دانشجو در این رشته را آغاز نمود و در سال 92 در مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش آنالیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

رشته آمار و کاربردها در مقطع کارشناسی و رشته ریاضی کاربردی-گرایش آنالیز عددی در مقطع کارشناسی ارشد از جمله رشته هایی بود که در سال 93  پایه ریزی گردید.

در حال حاضر این گروه آموزشی با 3 عضو هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار و 3 عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار با گرایش های مختلفی از جمله آنالیز تابعی، گراف و ترکیبات جبری، کنترل بهینه، آنالیز و سیستم های دینامیکی، سیستم های دینامیکی و آنالیز عددی به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد.

گفتنی است آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی و مجهز از جمله امکانات قابل ارائه در زمینه آموزشی و پژوهشی این گروه آموزشی می باشد.